Nieuwsbrief Maart 2024

Nieuwsbrief Maart 2024

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website https://fukuoka14b.org/

Samenkomst nabestaanden en betrokkenen Landgoed Bronbeek:

Op zondag 4 februari j.l. hebben wij een bijeenkomst gehad op landgoed Bronbeek waar alle nabestaanden en betrokkenen voor uitgenodigd waren. Deze samenkomst was heel bijzonder met nieuwe ontmoetingen en kennismaking met nabestaanden die zich hadden aangemeld. We hadden een grote opkomst met 25 personen. Ook waren een aantal nabestaanden van de 3e generatie aanwezig, waar we erg verheugd over waren. Aanwezig was ook Michel Daeron, documentairemaker, die speciaal uit Frankrijk hiervoor overgekomen was. Hij is druk bezig met zijn documentaire over de 2e generatie atoombomslachtoffers.

Na introductie van de aanwezigen werd de bijeenkomst voortgezet met een welkomstwoord van de voorzitter, een lezing, door het Kizuna comité, over de geschiedenis van de krijgsgevangenen en hun ervaringen in het kamp en het vallen van de atoombom.

Daarna gaf de secretaris en penningmeester een powerpoint presentatie over het tot stand komen van het monument en de officiële onthullingsceremonie van het monument op 13 mei 2023.

Plannen voor 80e herdenkingsceremonie in 2025:

Na deze presentatie werden de plannen bekend gemaakt voor de 80e herdenking in  2025 van het vallen van de atoombom op Nagasaki.

In samenspraak en nauw overleg met het Japanse comité, het Kizuna comité en de Nederlandse Ambassade in Japan, is er een datum vastgelegd voor een herdenkingsceremonie, die in het teken staat van deze 80e herdenking. Deze ceremonie zal plaatsvinden bij het monument Fukuoka14b in Nagasaki op zaterdag 10 mei 2025. Voor deze ceremonie hebben zich inmiddels een aantal nabestaanden en betrokkenen aangemeld.

Heeft u interesse om deze herdenkingsceremonie bij te wonen of wilt u informatie hierover, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Uitnodiging van de Japanse Ambassadeur:

De Stichting had een uitnodiging ontvangen van de Japanse Ambassadeur en zijn vrouw, voor de receptie op 21 februari j.l. ter ere van de 46e verjaardag van de Keizer van Japan. Onze voorzitter was hierbij aanwezig en heeft diverse gesprekken gehad met Ambassadeurs en vertegenwoordigers van diverse ambassades, waaronder die van Amerika. Zij waren zeer onder de indruk van het verhaal en monument. Na vele visitekaartjes uitgewisseld te hebben, heeft de voorzitter de Japanse Ambassadeur bedankt voor de uitnodiging en hem belooft op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Nederlandse Defensietak in Japan

De Nederlandse Defensietak in Japan heeft het monument Fukuoka 14b in hun hart gesloten. In 2023 heeft een delegatie van de Nederlandse Defensie Academie een bezoek gebracht aan Nagasaki en hebben ze een ceremonie gehouden bij het monument Fukuoka 14b en een krans gelegd. Hierbij waren 50 mensen aanwezig. Ook in juni 2024 (planning) willen ze wederom een ceremonie houden en een krans leggen. Dit is natuurlijk voor alle betrokken hartverwarmend.

Website https://fukuoka14b.org/

Tjally Richardson vond bijzondere bewaard gebleven documenten en brieven van haar vader Koos van Houten, in een doos op hun zolder. Deze zeer speciale documenten mogen we van Tjally toevoegen aan het testimonium van haar vader op de website, waarvoor onze hartelijk dank.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Met hartelijke groet,

Bestuur Stichting Monument Nagasaki,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter March 2024

Dear relatives, all involved and interested parties,

Meeting of relatives and stakeholders at the Bronbeek Estate:

On Sunday February 4th we had a meeting at the Bronbeek estate to which all relatives and those involved were invited. This meeting was very special with new meetings and introductions to relatives who had registered. We had a large turnout with 25 people. A number of relatives from the 3rd generation were also present, which we were very pleased about. Also present was Michel Daeron, documentary maker, who had come especially from France for this purpose. He is busy with his documentary about the 2nd generation of atomic bomb victims.

After introducing those present, the meeting continued with a word of welcome from the chairman, a lecture by the Kizuna committee on the history of the prisoners of war and their experiences in the camp and the dropping of the atomic bomb.

The secretary and treasurer then gave a PowerPoint presentation about the creation of the monument and the official unveiling ceremony of the monument on May 13, 2023.

Plans for 80th commemoration ceremony in 2025:

After this presentation, plans were announced for the 80th anniversary of the dropping of the atomic bomb on Nagasaki in 2025.

In consultation and close consultation with the Japanese committee, the Kizuna committee and the Dutch Embassy in Japan, a date has been set for a commemoration ceremony dedicated to this 80th commemoration. This ceremony will take place at the Fukuoka14b monument in Nagasaki on Saturday, May 10, 2025. A number of relatives and involved parties have now registered for this ceremony.

If you are interested in attending this commemoration ceremony or would like information about it, please contact us.

Invitation from the Japanese Ambassador:

The Foundation had received an invitation from the Japanese Ambassador and his wife for the reception on February 21. in honor of the 46th birthday of the Emperor of Japan. Our chairman was present and had several conversations with Ambassadors and representatives of various embassies, including that of America. They were very impressed by the story and monument. After exchanging many business cards, the Chairman thanked the Japanese Ambassador for the invitation and promised to keep him informed of further developments.

Dutch Defense Branch in Japan:

The Dutch Defense Branch in Japan has taken the Fukuoka 14b monument to their hearts. In 2023, a delegation from the Dutch Defense Academy visited Nagasaki and held a ceremony at the Fukuoka 14b monument and laid a wreath. 50 people were present. They also want to hold another ceremony and lay a wreath in June 2024 (planning). This is of course heart-warming for everyone involved.

Website https://fukuoka14b.org

Tjally Richardson found special preserved documents and letters from her father Koos van Houten in a box in their attic. Tjally has allowed us to add these very special documents to her father’s testimonial on the website, for which we would like to thank her very much.

If you have any ideas or suggestions for our website, we would love to hear from you.

With kind regards,

Board of the Nagasaki Monument Foundation,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)