Nieuwsbrief November 2023

Nieuwsbrief November 2023

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Reacties op de onthulling en ceremonie:

Allereerst willen wij als Bestuur Stichting Monument Nagasaki, Kizuna comité en het Japanse comité iedereen, wereldwijd, bedanken voor de overweldigende positieve  en hartverwarmende reacties van zowel de  nabestaanden, als betrokkenen, belangstellenden en de media over het monument en de officiële ceremoniële onthulling op 13 mei 2023. Wij zij dan ook zeer vereerd en trots dat wij met de enorme inzet van alle betrokkenen, dit voor elkaar hebben gekregen. Nogmaals dank hiervoor.

Nederlandse ambassade in Tokyo en Japanse ambassade in Den Haag

Ruud en zijn vrouw Nelke hadden, namens bestuur en Kizuna, begin juni 2023 een meeting met ambassadeur Peter van der Vliet en plaatsvervangend ambassadeur Theo Peters op de Nederlandse ambassade in Tokyo. Theo Peters was namens de Nederlandse ambassade bij de onthulling monument Fukuoka 14b op 13 mei 2023. Beiden waren erg onder de indruk van de realisatie van het monument Fukuoka 14b. Ook het Japanse Comité kreeg veel waardering voor hun betrokkenheid en tomeloze inzet.

Begin juli 2023 hebben Rob en Ruud een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade in Den Haag. We hebben gesproken met de ambassadeur his Excellency de heer Hiroshi Minami.

Met beide ambassades hebben we gesproken over het verzoeningsinitiatief, Peace Exchange Program (PEP) van Japanse BZ en het Nederlands Indisch Platform om voor de tweede generatie Hibukashi Japan te bezoeken en natuurlijk ook monument Fukuoka 14b. We blijven als bestuur hier aandacht voor vragen.

Ook is uitgebreid gesproken over hoe belangrijk het is en de noodzaak om te blijven herdenken. Daarbij kwam ook naar voren dat in 2025 met de 80e herdenking van het vallen van de atoombommen, er in Japan grootse ceremonies zullen gaan plaatsvinden, De vraag aan ons is gesteld wat onze plannen hierbij zijn t.a.v. monument Fukuoka 14b. Onderstaand hierover meer informatie.

Plannen voor 80e ceremonie in 2025:

In navolging van onze vorige nieuwsbrief, willen wij u alvast op de hoogte brengen van de plannen voor de 80e herdenking van het vallen van de atoombom op Nagasaki. Die grote herdenking vindt plaats op 9 augustus 2025.

In overleg met het Japanse comité, Kizuna comité en Nederlandse ambassade zijn wij aan het kijken welke opties er zijn om in 2025 een herdenkingsceremonie te organiseren voor kamp Fukuoka 14b. Welke datum en tijd dit uiteindelijk gaat worden zal nog besproken worden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen.

Uitnodiging voor samenkomst Landgoed Bronbeek:

Ter voorbereiding op deze 80e ceremonie gaan we een samenkomst organiseren voor alle nabestaanden van Fukuoka 14b, betrokkenen en belangstellenden op Landgoed Bronbeek (tehuis voor veteranen en museum) in Arnhem. ( Zie link) Kumpulan Reünie- en Congrescentrum | Landgoed Bronbeek Arnhem

Onder het genot van een drankje, kunnen wij nader kennis maken met elkaar en de ervaringen delen met de deelnemers die op 13 mei 2023 in Nagasaki erbij waren.  

Ook maken we dan de plannen kenbaar voor de herdenking in 2025.

We sluiten af met een Indonesisch buffet.

De datum voor deze samenkomst zal zijn op zondag 4 februari 2024, aanvang 14.30 uur.

De koffie met spekkoek en 1 consumptie wordt aangeboden door de Stichting. De overige kosten zijn voor eigen rekening. Als u hierbij aanwezig wilt zijn en deel wilt nemen aan het Indonesisch buffel, meld je dan  vóór 14 januari 2024 aan bij Rob Schouten via mail rolida@telfort.nl of op zijn 06 50 26 50 06. Vermeld hierbij het aantal personen die komen. U bent allen van harte welkom.

Website:

Op de website www.fukuoka14b.org hebben we foto’s en filmpje van de onthulling en ceremonie toegevoegd onder de tab monument/onthulling. Het testimonium van  Lex Meijer hebben we mogen toevoegen. Hiervoor willen wij Ron en Jaqueline Meijer hartelijk bedanken.

Uiteraard staan we open en zou het heel fijn zijn, om nog meer testimoniums te mogen ontvangen. Als we u hierbij kunnen helpen, neem gerust contact op met Rob of Ruud.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle overige belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Met hartelijke groet,

Bestuur Stichting Monument Nagasaki,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter November 2023 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website https://fukuoka14b.org/

Reactions to the unveiling and ceremony:

First of all, we as the Board of the Nagasaki Monument Foundation, Kizuna Committee and the Japanese Committee would like to thank everyone, worldwide, for the overwhelming positive and heart-warming responses from the relatives, as well as those involved, interested parties and the media about the monument and the official ceremonial unveiling on May 13. 2023. We are therefore very honored and proud that we have achieved this with the enormous efforts of everyone involved. Thanks again for this.

Dutch embassy in Tokyo and Japanese embassy in The Hague

Ruud and his wife Nelke, on behalf of the board and Kizuna, had a meeting with Ambassador Peter van der Vliet and Deputy Ambassador Theo Peters at the Dutch Embassy in Tokyo in early June 2023. Theo Peters was at the unveiling of the Fukuoka 14b monument on behalf of the Dutch embassy on May 13, 2023. Both were very impressed by the realization of the Fukuoka 14b monument. The Japanese Committee also received great appreciation for their involvement and tireless efforts.

At the beginning of July 2023, Rob and Ruud visited the Japanese embassy in The Hague. We spoke with Ambassador His Excellency Mr. Hiroshi Minami.

We discussed the reconciliation initiative, the Peace Exchange Program (PEP) of Japanese Foreign Affairs and the Dutch East Indies Platform for the second generation of Hibukashi to visit Japan and of course also the Fukuoka 14b monument with both embassies. As a board, we continue to draw attention to this.

There has also been extensive discussion about how important it is and the need to continue to commemorate. It also emerged that in 2025, with the 80th commemoration of the dropping of the atomic bombs, major ceremonies will take place in Japan. We were asked what our plans are with regard to the Fukuoka 14b monument. More information about this below.

Plans for 80th ceremony in 2025:

Following on from our previous newsletter, we would like to inform you in advance of the plans for the 80th commemoration of the dropping of the atomic bomb on Nagasaki. That major commemoration will take place on August 9, 2025.

In consultation with the Japanese committee, Kizuna committee and Dutch embassy, we are looking at what options there are to organize a commemoration ceremony for camp Fukuoka 14b in 2025. What date and time this will ultimately be will still be discussed. We will of course keep you informed of the progress.

Invitation Bronbeek Estate meeting:

In preparation for this 80th ceremony, we will organize a meeting for all relatives of Fukuoka 14b, those involved and interested parties at the Bronbeek Estate (home for veterans and museum) in Arnhem. (See link) Kumpulan Reünie- en Congrescentrum | Landgoed Bronbeek Arnhem

While enjoying a drink, we can get to know each other better and share the experiences with the participants who were there in Nagasaki on May 13, 2023.

We will also announce the plans for the commemoration in 2025.

We conclude with an Indonesian buffet.

The date for this meeting will be on Sunday, February 4, 2024, starting at 2:30 PM.

The coffee with spekkoek and 1 drink is offered by the Foundation. The other costs are for your own account. If you would like to be present and participate in the Indonesian buffet, please register before January 14, 2024 with Rob Schouten by email rolida@telfort.nl or on his 06 50 26 50 06. Please state the number of people coming. You are all very welcome.

Website:

On the website www.fukuoka14b.org we have added photos and a video of the unveiling and ceremony under the monument/unveiling tab. We have been able to add Lex Meijer’s testimonial. We would like to thank Ron and Jaqueline Meijer for this.

Of course we are open and it would be very nice to receive even more testimonials. If we can help you with this, please feel free to contact Rob or Ruud.

If you have any ideas or suggestions for our website, we would love to hear from you.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on our website, so that all other interested parties remain informed of the latest news.

With kind regards,

Board of the Nagasaki Monument Foundation,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)