Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de restricties welke Japan in acht neemt, aangaande het toelaten van toeristen en de daarbij geldende reisdocumenten.

Covid 19

De laatste ontwikkelingen van het reisadvies voor Japan van Buitenlandse Zaken, is dat Japan voor het grootste deel ‘groen’ is, wat betekent dat toeristen weer worden toegelaten. Er zijn wel inreisvoorwaarden ingesteld, welke u kunt vinden op de website of app van Buitenlandse Zaken.

Nieuwe datum

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we naar aanleiding van dit goede nieuws, besloten om een nieuwe datum te plannen voor de officiële onthulling en wel op zaterdag 13 mei 2023. Binnenkort komt het bestuur van de stichting en het Kizuna comité weer samen om over de invulling en verdere details te vergaderen en het draaiboek te updaten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.   

Bezoek Ambassadeur aan monumenten

10 september  j.l. heeft de Nederlandse Ambassadeur, de heer Peter van der Vliet, een krans gelegd bij het monument van Kamp 14 en Kamp 2. Yoko Huijs, van het Kizuna comité, heeft een ontmoeting met hem gehad, samen met het Japanse comité. De Ambassadeur heeft een lunch aangeboden om hen te bedanken voor hun inzet.

Toekomst monument               

Yoko heeft, tijdens haar verblijf met haar gezin in Japan, gesproken met het Japanse comité over de toekomst van het monument. Met name het betrekken van de jonge generatie bij dit project. Wij hebben voorgesteld om het monument te laten adopteren door studenten van de universiteit van Nagasaki. Deze optie is meegenomen in het overleg. Wordt vervolgt.

Website: http://fukuoka14b
Inmiddels heeft Tjally Richardson, dochter van Jacobus (Koos) van Houten, het testimonium van haar vader aan de stichting aangeboden, welke wij toegevoegd hebben op onze website (onder het tabblad ‘krijgsgevangenen’). Tjally, onze hartelijke dank voor het opstellen van dit testimonium.

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,
Rob Schouten en Ruud van KraaijNewsletter Oktober 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the latest developments regarding the restrictions that Japan observes regarding the admission of tourists and the applicable travel documents.

COVID-19

The latest developments in the travel advice for Japan from the Ministry of Foreign Affairs is that Japan is for the most part ‘green’, which means that tourists will be allowed again. Entry conditions have been set, which you can find on the Foreign Affairs website or app.

New date

In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese committee and Kizuna committee, we have decided in response to this good news to plan a new date for the official unveiling on Saturday 13 May 2023. The board of the foundation and the Kizuna committee together again to discuss the implementation and further details and to update the script. We will of course keep you informed of developments.

Visit Ambassador to Monuments

September 10th. the Dutch Ambassador, Mr. Peter van der Vliet, laid a wreath at the monument of Camp 14 and Camp 2. Yoko Huijs, of the Kizuna committee, met him, together with the Japanese committee. The Ambassador offered a lunch to thank them for their efforts.

Future monument

During her stay with her family in Japan, Yoko spoke with the Japanese committee about the future of the monument. In particular, involving the young generation in this project. We have proposed that the monument be adopted by students from the University of Nagasaki. This option has been included in the consultation. To be continued.  

Website: http://fukuoka14b.org

In the meantime, Tjally Richardson, daughter of Jacobus (Koos) van Houten, has presented her father’s testimonial to the foundation, which we have added to our website (under the ‘prisoners of war’ tab). Tjally, thank you very much for preparing this testimonial.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会事務局長・井原俊也氏


感謝と追悼のことば

1963524日-202271日)

去る7月1日に長崎の福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会の事務局長・井原俊也氏が逝去されました。59歳という若さで私たちのもとから旅立たれた氏には、もっとやりたいことがたくさんあっただろうと心が痛みます。

井原氏は父親である故・井原東洋一氏(2019年没。享年83歳)とともに地元長崎を中心に平和活動に力を注いで来られました。東洋一氏は被爆者一世として、同じ被爆者を含む戦争被害者のために長年精力的な活動をされ、長崎県被爆者手帳友の会会長として核廃絶運動に大きな功績を残されました。オランダ関係では香焼にあった福岡俘虜収容所第2分所の追悼慰霊碑建立プロジェクトの中心人物だった方です。

俊也氏は友の会事務局長役を担い、また第2分所と第14分所双方のプロジェクト運営に尽力されました。さらに数多くの映画や、第2分所の捕虜だった方の息子アンドレ・スクラム氏が出版した「ヨハンの物語」を使って、反戦と非核のための啓蒙活動を繰り広げてくださっていました。井原東洋一氏と俊也氏が「ヨハンの物語」を紹介する場面がニュースに取り上げられましたので、そのリンクをここに添付します。

井原俊也氏のこれまでの貢献、特に俘虜関係者たちのためのご尽力に対し、ここにオランダ捕虜関係者全員から、改めて心から尊敬と感謝を捧げ、ご冥福をお祈りいたします。

井原氏のご遺族、知人の皆様に対し、ここに謹んでお悔やみ申し上げます。ご葬儀にあたりましては関係者からの追悼の意を込め、お花を贈らせていただきました。

少し前にこの俊也氏と父・東洋一氏の志を継ごうと、兄・和洋(かずひろ)氏が故郷長崎に戻って来られたと聞き及んでおります。彼の存在は私たち平和活動を続ける者たちの大きな力添えとなることでしょう。和洋氏の決意に対しましても、深く感謝申し上げます。

在オランダ・長崎記念碑財団

ロブ・シュカウテン、ルード・ヴァン・クラーイ

キズナ委員会

綿貫葉子、グレゴー・ウィッテヴェーン

Nieuwsbrief mei 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van een nieuwe datum, zaterdag 3 september 2022, waarop wij de officiële ceremoniële onthulling zouden laten plaatsvinden.

Covid 19

De laatste ontwikkelingen voor het reisadvies Japan is weliswaar dat het grootste deel van Japan ‘groen’ is, echter toeristen worden niet toegelaten. De verwachting is wel dat de komende tijd er mondjesmaat buitenlandse gasten worden toegelaten met een vereist visum.

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we helaas, door bovengenoemde blijvende onzekerheid, moeten besluiten om wederom (helaas voor de 3e keer), de onthulling van het monument niet te laten doorgaan. Wij snappen dat dit voor velen weer een grote teleurstelling is. Derhalve hebben wij besloten, eerst een nieuwe datum te plannen nadat Japan weer toeristen toelaat, zodat we hopelijk dan voldoende zekerheid hebben, dat we naar Japan kunnen reizen.    

Uiteraard zitten wij niet stil.

In april j.l. heeft Yoko Huijs, van het Kizuna comité, een ontmoeting gehad met de heer Taue, burgemeester van Nagasaki, samen met het Japanse comité, om onze plannen voor de officiële ceremoniële onthulling uitgebreid te bespreken. Dit was een zeer constructief gesprek. Tevens is de burgemeester uitgenodigd om bij de officiële ceremonie aanwezig te zijn. Daarna zijn er bloemen gelegd bij het monument met een korte herdenking, waarvoor onze hartelijke dank.

Draaiboek onthulling monument

Als bestuur zijn we volop doende met het vormgeven van het draaiboek voor de onthulling monument. Met de onmisbare steun van het Japanse Comité hadden we al opties genomen op enkele locaties. Helaas moeten we deze nu ook annuleren en gaan we weer verder met het draaiboek, zodra we een nieuwe (4e) datum voor de onthulling gepland hebben.

Flyer monument

Ook heeft de heer Hirano, van het Japanse comité, in overleg met de Stichting en Kizuna, 10.000 flyers van het monument met het verhaal achter Fukuoka POW Kamp 14B laten drukken en deze zijn/worden uitgedeeld onder de studenten en belangstellenden van Nagasaki. Hiermee blijft het verhaal levend voor de volgende generaties. Uiteraard hebben wij, als Stichting, ook de beschikking over deze flyers. Wilt u ook een flyer ontvangen, laat het ons dan even weten.

Informatie

Ook zijn inmiddels door ons, alle verdere betrokkenen, zoals de Japanse ambassadeur in Nederland en ook al onze funders van het monument, geinformeeerd over ons besluit. 

Website: http://fukuoka14b                                                                                          

De belangstelling voor de website is erg groot, wereldwijd loggen veel mensen in op de website. Dat is natuurlijk zeer positief.

Inmiddels heeft zich Tjally Richardson, dochter van Jacobus (Koos) van Houten gemeld bij ons. Deze nabestaande is blij verrast met het monument en onze plannen over de onthulling hiervan. Ook zij schrijft een testimonium over haar vader, welke we dan zullen plaatsen op de website.

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer  gepubliceerd worden op de website, zodat eenieder op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter May 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you of a new date, Saturday September 3, 2022, on which we would have the official ceremonial unveiling.

COVID-19

The latest developments for the Japan travel advice is that most of Japan is ‘green’, but tourists are not allowed. It is expected that in the near future foreign guests will be admitted with a required visa.

In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese committee and Kizuna committee, we unfortunately had to decide, due to the above-mentioned lasting uncertainty, not to let the unveiling of the monument take place again (unfortunately for the 3rd time). We understand that this is a big disappointment for many. Therefore we have decided to plan a new date first after Japan allows tourists again, so that hopefully we have enough certainty that we can travel to Japan.

Of course we don’t sit still.

In April last Yoko Huijs, of the Kizuna Committee, met Mr. Taue, Mayor of Nagasaki, along with the Japanese Committee, to discuss in detail our plans for the official ceremonial unveiling. This was a very constructive conversation. The mayor has also been invited to attend the official ceremony. After that, flowers were laid at the monument with a short commemoration, for which we thank you very much.

Script unveiling monument

As a board, we are busy designing the script for the unveiling of the monument. With the indispensable support of the Japanese Committee, we had already taken options in a few locations. Unfortunately, we now also have to cancel it and we will continue with the script as soon as we have planned a new (4th) date for the unveiling.

flyer monument

Also, Mr. Hirano, of the Japanese committee, in consultation with the Foundation and Kizuna, had 10,000 flyers of the monument with the story behind Fukuoka POW Camp 14B printed and distributed among the students and interested parties of Nagasaki. This keeps the story alive for future generations. Of course we, as a foundation, also have access to these flyers. If you would also like to receive a flyer, please let us know.

Information

We, all other parties involved, such as the Japanese ambassador in the Netherlands and all our funders of the monument have now also been informed about our decision.

Website: http://fukuoka14b

The interest in the website is very high, many people worldwide log on to the website. That is of course very positive.

In the meantime Tjally Richardson, daughter of Jacobus (Koos) van Houten has reported to us. This relative is pleasantly surprised with the monument and our plans for its unveiling. She also writes a testimonial about her father, which we will then place on the website.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief januari 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Allereerst willen wij u allen een gezond, gelukkig en hoopvol 2022 wensen. Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de voltooiing van het monument Fukuoka 14b op 4 mei 2021 en de daaraan gekoppelde voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Vanwege de aanhoudende Coronacrisis, konden wij helaas en wederom er met z’n allen, niet bij zijn.

Volgens Japans gebruik was er een kleinschalige voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Nadien hebben wij via een Zoom meeting aan het Japanse comité en alle vrijwilligers onze dank overgebracht met het fantastische resultaat.

In oktober j.l. is er overleg geweest met het bestuur van de Stichting en het Kizuna comité over een nieuw vast te stellen datum voor de officiële ceremoniële onthulling van het monument. Samen en in nauw overleg met het Japanse Comité zijn we uitgekomen op zaterdag 3 september 2022.  

Ook is er nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan. We zijn op dit moment ook druk doende om invulling te geven aan het draaiboek voor de officiële ceremoniële onthulling.

Met de huidige regels (Covid-19) mogen er maximaal 60 bezoekers aanwezig zijn bij de onthulling. Voor diegene die al hebben laten weten hierbij aanwezig te willen zijn, is er nu al de gelegenheid om een hotelkamer te boeken in Nagasaki, welke bijvoorbeeld via Booking.com zonder kosten geannuleerd kan worden, mocht het onverhoopt toch weer niet doorgaan.

We hopen oprecht dat we met velen en met trots, het monument Fukuoka 14b op 3 september 2022 officieel ceremonieel mogen onthullen.

De datum 3 september 2022 hebben we ook gecommuniceerd met de organisatie van monument Kamp Fukuoka 2, die een week later hun ceremonie gepland hebben. Mocht het allemaal doorgang kunnen vinden, dan zullen zij ook het monument Fukuoka 14b gaan bezoeken met een bloemlegging.

Website:

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de voltooiingsceremonie van het monument, welke op 4 mei 2021 (dodenherdenking in Nederland) heeft plaatsgevonden in Nagasaki. Hierbij was de pers massaal aanwezig en is dit in een speciale nieuwsuitzending van NHK television uitgezonden. Hou vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij,

met vriendelijke groet, Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter Januari 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

First of all, we would like to wish you all a healthy, happy and hopeful 2022.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the completion of the Fukuoka 14b monument on May 4, 2021 and the related completion ceremony, organized by the Japanese committee. Due to the ongoing Corona crisis, unfortunately and again we were all unable to be there.

According to Japanese custom, there was a small-scale completion ceremony organized by the Japanese committee. Afterwards, we conveyed our thanks to the Japanese committee and all volunteers via a Zoom meeting with the fantastic result.

In October last there has been consultation with the board of the Foundation and the Kizuna committee about a new date to be set for the official ceremonial unveiling of the monument. Together and in close consultation with the Japanese Committee, we set the date at Saturday September 3, 2022.

There is also close consultation with the Dutch Embassy in Japan. We are also currently busy finalizing the script for the official ceremonial unveiling.

With the current rules (Covid-19), a maximum of 60 visitors may be present at the unveiling. For those who have already indicated that they want to attend, there is already the opportunity to book a hotel room in Nagasaki, which can be canceled without costs via Booking.com, for example, in the unlikely event that it does not take place again.

We sincerely hope that we will be able to officially unveil the Fukuoka 14b monument on September 3, 2022 with great pride.

We also communicated the date September 3, 2022 with the organization of monument Kamp Fukuoka 2, who planned their ceremony a week later. If it all goes ahead, they will also visit the Fukuoka 14b monument with a flower laying.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find photos and videos of the completion ceremony of the monument, which took place on May 4, 2021 (remembrance day in the Netherlands) in Nagasaki. The press was present en masse and this was broadcast in a special news broadcast by NHK television. Please keep an eye on our website for the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki Foundation, we remain,

Kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief april 2021, Stichting monument Nagasaki

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Nagasaki:

We zijn zeer verheugd dat we u kunnen mededelen dat op maandag 12 april j.l. gestart is met de bouw van het monument voor alle krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14b te Nagasaki.

Wat 6 jaar geleden begon als een idee, is nu werkelijkheid geworden en de eerste spade is in de grond geplaatst.

Trots en oprecht dankbaar zijn wij op allen, die zich met hart en ziel hebben ingezet om dit monument mogelijk te maken.

In onze nieuwsbrief van januari j.l. hebben wij aangegeven dat op 4 mei 2021 het monument gereed zal zijn. Door de aanhoudende Coronacrisis, kunnen we dit helaas niet groots vieren, maar zal er een kleinschalige voltooiingsceremonie worden gehouden. Wij wilden proberen om hiervan een livestream verbinding op te zetten, zodat deze online te volgen zou zijn. Echter door het grote tijdsverschil tussen Japan en Nederland, is dit helaas niet mogelijk. Ons alternatief is dat er een video en foto’s worden gemaakt en dat die, direct na de voltooiingsceremonie, naar ons opgestuurd gaan worden. Via de website http://Fukuoka14b.org zullen deze beelden dan te zien zijn.

We hebben nog geen zicht wanneer de officiële ceremoniële onthulling van het monument kan plaatsvinden in verband met COVID-19. Hierover hebben we nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Tokyo. Onze voorzichtige nieuwe planning is september 2022. Voor diegene die hier graag bij aanwezig willen zijn, hebben nu ruimschoots de tijd om zich voor te bereiden op het plannen van deze reis en ceremonie. Als er meer informatie beschikbaar komt over mogelijkheden van boeken van vluchten en hotels, laten we het u zo spoedig mogelijk weten.

Website:                                                                                               

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de start van de bouw van het monument, welke op 12 april j.l. heeft plaatsgevonden. Ook de nieuwsuitzending van NHK television, over deze gebeurtenis, staat op de site. Geweldig om te zien hoe het Japanse comité met alle vrijwilligers hieraan gewerkt hebben. Een fantastische joint venture tussen Japan en Nederland.

Inmiddels zijn wij bezig om de website verder aan te passen. Ook de bovenstaande informatie over de voltooiingsceremonie van het monument zal via de website gecommuniceerd worden. Hou vooral de website in de gaten over het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij met vriendelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij

Newsletter April 2021 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Nagasaki Memorial:

We are pleased to inform you that on Monday, April 12, 2017 The construction of the memorial for the prisoners of war of camp Fukuoka 14b in Nagasaki has started.

What started as an idea 6 years ago has now become reality and the first spade has been placed in the ground.

We are proud and grateful of all who have put their heart and soul to make this possible.

In our January newsletter we indicated that the monument will be erected on May 4 and that a small, modest ceremony will take place due to the Corona crisis. We would try to set up a live stream connection of this, so that it could be followed online. However, due to the large time difference and agreements of the Japanese committee, this is unfortunately not possible. Instead, video and photo recordings will be made and sent to us. These images will be available on the website.

As for the official unveiling of the monument, we do not yet have any insight into this in connection with COVID-19. As soon as we get the green light from the Dutch Embassy in Tokyo, we will schedule a new date. In all likelihood sometime in September 2022. For those who would like to attend, can now amply prepare for this trip and ceremony. We will indicate well in advance what this will look like with the flights and with the booking of the hotels.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find the photos and videos of the start of the construction of the monument, which took place on April 12th. The NHK television news broadcast about this event can also be found on the site. Great to see how the Japanese committee worked on this with all volunteers. A fantastic joint venture between Japan and the Netherlands.

We are now working on further adapting the website. The above information about the completion ceremony of the monument will also be communicated via the website. Keep an eye on the website for the latest news. If you have any ideas or suggestions for the website, please let us know.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki foundation, we stay with kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Ceremonie POW Camp Fukuoka 14b

Speech 4th of May 2021                                                                Rob Schouten

Dear attendees of this ceremony and those involved in the Nagasaki Monument Project,

We would like to congratulate you on the successful completion of the “Monument Fukuoka POW Camp 14th Branch” today on the 4th of May 2021.

This day is also a traditional Memorial day in the Netherlands on which all the deceased of the second World War are commemorated.

The construction project for the monument was launched 6 years ago. With the deep understanding and great efforts of the members of the “the Memorial Building Committee for the Victims at Fukuoka No.14b Prisoner of War Camp” in Nagasaki, it has become such a beautiful Japan-Netherlands joint project. 

Normally, we should have met in person in Nagasaki and say hello to everyone involved, but due to the corona pandemic, it has become impossible travel from overseas to attend this memorable completion ceremony.

Hereby we would like to express our great joy and sincere gratitude from the Netherlands in this way. 

Former Dutch, British, US, and Australian soldiers were held captive in Nagasaki during the Pacific War, eight of whom are recorded dead by the atomic bomb. The survivors experienced the tragedy of Nagasaki together with tens of thousands of citizens. My father was one of them. As the son of a Dutch soldier who was a POW at the time, and as a second-generation hibakusha, I visited Nagasaki for the first time with my wife Lies in 2015, and attended the 70th Anniversary of the Nagasaki Peace Memorial Ceremony for Atomic Bomb Victims. The emotional experiences of standing in Nagasaki, where my father used to be, and the warm connection with the locals there moved us strongly. The project to build this monument in Nagasaki for all the POWs has then begun. We really wanted to erect a monument. This wish reached friends and organizations in the Netherlands and Japan through twists and turns. In particular, the members of the Nagasaki Committee greatly assisted in the repeated negotiations with Nagasaki City council and various other procedures. Thanks to you, we are able to celebrate this ceremony today.

This monument was erected in honor of and for mourning for all the prisoners of war at the 14th branch, and with the wish for “peace, friendship and freedom” in the world. We sincerely hope that this wish will be passed on across countries to the many people and their descendants in memory of those who have experienced the tragedy of the war and those of the atomic bomb.

Until today, we have received warm support and cooperation from many people. Therefore our special thanks to the local Nagasaki Memorial Building Committee, the Kizuna Committee of the Netherlands, Nagasaki City council, Matsuo Stone Tower Manufacture, the Ministry of Defense of the Netherlands, the Hendrick Muller Foundation, the Peace and Freedom Veterans Foundation, the Japanese and Dutch Ambassadors, people who donated to this project, the Board member of the Nagasaki Monument Foundation, and many other stakeholders.

As soon as it becomes possible to travel from overseas, we would like to visit Nagasaki again to realize the official ceremony of unveiling the monument with all the friends in Japan and from overseas. It will become a very special day for our friendship and for thinking back of our fathers in front of this monument. We are very much looking forward to being together with you all in the near future.

Last but not least, we pray for your good health and prosperity.  

Thank you very much on behalf of the Prisoners of War and their bereaved families. 

Chairman of the Nagasaki Monument Foundation in the Netherlands and Second Generation Hibakusha 

Rob Schouten

2021年5月4日 ロブ・シュカウテン スピーチ原稿

関係者の皆様、

本日ここに「福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑」が無事完成いたしましたことを、心よりお祝い申し上げます。

地元長崎の「福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会」のみなさんの深いご理解と多大なるご尽力をいただき、6年前に立ち上げた建立プロジェクトがこのような日蘭共同プロジェクトとして見事に完了しましたことは、じつに感慨無量でございます。

本来ならば関係者各位にお会いしご挨拶を申し上げるべきではございますが、長期化するコロナ禍のもと、この記念すべき完成式に海外からの出席が不可能となりました。実に残念でなりませんが、紙面にてオランダから大きな喜びと深い感謝の意をお送りさせていただきます。

 太平洋戦争中この地長崎には元オランダ軍、英軍、米軍、そしてオーストラリア軍の兵士たちが捕虜として収容されており、そのうち8名が原爆で命を落としたと記録されています。生き残った者たちは何万という市民とともに長崎の惨状を体験しました。わたしの父もその一人です。当時捕虜だったオランダ軍人の息子として、そして被爆者二世として、わたしは妻リースとともに初めて長崎に訪れ、2015年の70周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列しました。かつて父がいた長崎に立った深い感慨、そしてその地での地元のみなさんとの温かいつながりが強く私たちを動かし、この追悼記念碑建立のプロジェクトが始まりました、長崎に、捕虜全員のための追悼記念碑を立てたい。その願いは、紆余曲折を経てオランダや日本の友人たちや諸団体に届きました。特に長崎の委員会のみなさんには長崎市との度重なる交渉やほかもろもろの手続きなどに多大なお力添えをいただきました。お蔭をもちましてわたしたちは今日この完成式を迎えることができたのです。この碑は第14分所捕虜たち全員に敬意と追悼の意を表し、そして世界の「平和・友情・自由」の願いを込めて建立されました。この願いが国を超えて、戦争と原爆の惨状を体験した幾多の人々とその子孫たちに伝わっていくことを切に願っております。

この日に至るまで、特に地元長崎の記念碑建立委員会のみなさん、オランダのキズナ委員会、長崎市、松尾石塔店、オランダ防衛省、ヘンドリック・ミュラー財団、平和自由退役軍人財団、在日オランダ大使館、支援金寄付者のみなさん、長崎追悼記念碑財団 メンバー、そのほか多くの関係者の皆さんに温かいご支援とご協力をいただきました。重ねて御礼申し上げます。

海外からの渡航が可能になりましたら、すぐにでも長崎を訪れ、日本の方々と海外からの来客のみなさんとともに、正式な除幕式を開催したいと思っております。記念碑の前に立ち、みなさんとの友情に感謝し、かつて捕虜だった父と仲間のみなさんに思いを馳せる特別な日になることでしょう。近い将来みなさんとその日を迎えることができることを心待ちにしております。その節はどうぞよろしくお願いいたします。

 末筆ながら、皆さまのご健康と益々のご活躍をご祈念いたします。

連合軍捕虜全員の遺族を代表して、

在オランダ・長崎追悼記念碑財団代表 被爆者二世 ロブ・シュカウテン 

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)