Nieuws

Nieuwsbrief januari 2023

(English version below)

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Allereerst willen wij u een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website https://fukuoka14b.org/

Monument Fukuoka 14b te Nagasaki:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de officiële ceremoniële onthulling van het monument, welke gepland staat op zaterdag 13 mei a.s. Deze datum staat nu definitief vast.

Covid 19
De laatste ontwikkelingen van het reisadvies voor Japan van Buitenlandse Zaken, is dat Japan voor het grootste deel ‘groen’ is, wat betekent dat toeristen weer worden toegelaten. Er zijn wel inreisvoorwaarden ingesteld, welke u kunt vinden op de website of app van Buitenlandse Zaken.

Draaiboek
In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we, naar aanleiding van ons laatste overleg, een voorlopige versie van het draaiboek opgesteld. Deze gaat via Yoko Huijs naar het Japanse comité in Nagasaki. Zij gaan verder beoordelen in hoeverre dit draaiboek past in hun schema en dat van alle verdere betrokkenen in Nagasaki, zoals de Gemeente en het Atoombommuseum. Zodra het draaiboek gereed en goedgekeurd is, krijgt u het programma.

Uitnodiging
Hierbij nodigen we u van harte uit, om bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn. We hopen op uw aanwezigheid bij de ceremoniële onthulling en aansluitend bij de receptie. We hopen op vele aanmeldingen. Helaas moeten we u wel mededelen dat de reis- en verblijfkosten hiervoor dan voor uw eigen rekening komen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u ons laten weten of u aanwezig kunt zijn, en zo ja, met hoeveel personen.

Ook zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van de Nederlandse-, Australische, Amerikaanse en Britse Ambassades. De heer Taue, burgemeester van Nagasaki is ook  uitgenodigd.

Een aantal nabestaanden, waaronder Annette Speijers, hebben zich al gemeld en tickets en hotels geboekt. Annette wil op 15 mei a.s. het Mizumaki monument gaan bezoeken, waar haar opa genoemd staat. Zij reist alleen en zij heeft een auto gehuurd om dat monument te bezoeken. Heeft u interesse om met haar mee te willen gaan, dan zijn er zijn 3 plekken vrij. Zie website

Mizumaki, Het Kruismonument – Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei

Documentaire
Wij zijn zeer vereerd dat een Franse documentairemaker, waar wij al enige tijd mee in gesprek zijn, een documentaire gaat maken over het monument, de voorgeschiedenis en een aantal betrokkenen. Wij hopen dat deze documentaire zal bijdragen aan het totaalplaatje van het monument en alles wat daar mee samenhangt.

Website:  Front Page – Fukuoka 14b
Wij zijn trots en vereerd, dat door het lanceren van onze website, er een boek is gepubliceerd door Renee Belloni over haar vader Claude (Boy) Belloni, getiteld:  ‘De zon in zijn ogen’. Een zeer inspirerend boek welke o.a. te verkrijgen is bij Bol.com

Zie website:
De zon in zijn ogen, Renée Belloni | 9789083247014 | Boeken | bol.com

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter January 2023 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

First of all, we would like to wish you a prosperous, healthy and happy New Year.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the monument Fukuoka 14b in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Memorial Fukuoka 14b Nagasaki:
In our previous newsletter we have already informed you about the latest developments regarding the official ceremonial unveiling of the monument, which is scheduled for Saturday, May 13. This date is now definitive.

COVID-19.
The latest developments in the travel advice for Japan from the Ministry of Foreign Affairs is that Japan is largely ‘green’, which means that tourists are allowed back in. Entry conditions have been set, which you can find on the Foreign Affairs website or app.

Script
In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese Committee and the Kizuna Committee, we have drawn up a provisional version of the scenario following our last consultation. This goes via Yoko Huijs to the Japanese committee in Nagasaki. They will further assess the extent to which this scenario fits into their schedule and that of all other parties involved in Nagasaki, such as the Municipality and the Atomic Bomb Museum. As soon as the scenario is ready and approved, you will receive the program.

Invitation
We hereby cordially invite you to be present at this special event. We hope for your presence at the ceremonial unveiling and subsequent reception. We hope for many registrations. Unfortunately, we have to inform you that the travel and accommodation costs for this will be for your own account. Your presence is highly appreciated. Please let us know if you can attend, and if so, with how many people.

Representatives from the Dutch, Australian, American and British Embassies will also be present. Mr. Taue, Mayor of Nagasaki is also invited.

A number of relatives, including Annette Speijers, have already reported and booked tickets and hotels. Annette wants to visit the Mizumaki monument on May 15, where her grandfather is mentioned. She travels alone and has rented a car to visit that monument. If you are interested in going with her, there are 3 places available. See website

Mizumaki, Het Kruismonument – Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei

Documentary
We are very honored that a French documentary maker, with whom we have been talking for some time, will make a documentary about the monument, its history and a number of people involved. We hope that this documentary will contribute to the overall picture of the monument and everything related to it.

Website: Front Page – Fukuoka 14b
We are proud and honored that by launching the website, a book has been published by Renee Belloni about her father Claude (Boy) Belloni, titled: The sun in his eyes.

A very inspiring book which is available at Bol.com

See website: De zon in zijn ogen, Renée Belloni | 9789083247014 | Boeken | bol.com

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief oktober 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de restricties welke Japan in acht neemt, aangaande het toelaten van toeristen en de daarbij geldende reisdocumenten.

Covid 19

De laatste ontwikkelingen van het reisadvies voor Japan van Buitenlandse Zaken, is dat Japan voor het grootste deel ‘groen’ is, wat betekent dat toeristen weer worden toegelaten. Er zijn wel inreisvoorwaarden ingesteld, welke u kunt vinden op de website of app van Buitenlandse Zaken.

Nieuwe datum

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we naar aanleiding van dit goede nieuws, besloten om een nieuwe datum te plannen voor de officiële onthulling en wel op zaterdag 13 mei 2023. Binnenkort komt het bestuur van de stichting en het Kizuna comité weer samen om over de invulling en verdere details te vergaderen en het draaiboek te updaten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.   

Bezoek Ambassadeur aan monumenten

10 september  j.l. heeft de Nederlandse Ambassadeur, de heer Peter van der Vliet, een krans gelegd bij het monument van Kamp 14 en Kamp 2. Yoko Huijs, van het Kizuna comité, heeft een ontmoeting met hem gehad, samen met het Japanse comité. De Ambassadeur heeft een lunch aangeboden om hen te bedanken voor hun inzet.

Toekomst monument               

Yoko heeft, tijdens haar verblijf met haar gezin in Japan, gesproken met het Japanse comité over de toekomst van het monument. Met name het betrekken van de jonge generatie bij dit project. Wij hebben voorgesteld om het monument te laten adopteren door studenten van de universiteit van Nagasaki. Deze optie is meegenomen in het overleg. Wordt vervolgt.

Website: http://fukuoka14b
Inmiddels heeft Tjally Richardson, dochter van Jacobus (Koos) van Houten, het testimonium van haar vader aan de stichting aangeboden, welke wij toegevoegd hebben op onze website (onder het tabblad ‘krijgsgevangenen’). Tjally, onze hartelijke dank voor het opstellen van dit testimonium.

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,
Rob Schouten en Ruud van KraaijNewsletter Oktober 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the latest developments regarding the restrictions that Japan observes regarding the admission of tourists and the applicable travel documents.

COVID-19

The latest developments in the travel advice for Japan from the Ministry of Foreign Affairs is that Japan is for the most part ‘green’, which means that tourists will be allowed again. Entry conditions have been set, which you can find on the Foreign Affairs website or app.

New date

In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese committee and Kizuna committee, we have decided in response to this good news to plan a new date for the official unveiling on Saturday 13 May 2023. The board of the foundation and the Kizuna committee together again to discuss the implementation and further details and to update the script. We will of course keep you informed of developments.

Visit Ambassador to Monuments

September 10th. the Dutch Ambassador, Mr. Peter van der Vliet, laid a wreath at the monument of Camp 14 and Camp 2. Yoko Huijs, of the Kizuna committee, met him, together with the Japanese committee. The Ambassador offered a lunch to thank them for their efforts.

Future monument

During her stay with her family in Japan, Yoko spoke with the Japanese committee about the future of the monument. In particular, involving the young generation in this project. We have proposed that the monument be adopted by students from the University of Nagasaki. This option has been included in the consultation. To be continued.  

Website: http://fukuoka14b.org

In the meantime, Tjally Richardson, daughter of Jacobus (Koos) van Houten, has presented her father’s testimonial to the foundation, which we have added to our website (under the ‘prisoners of war’ tab). Tjally, thank you very much for preparing this testimonial.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会事務局長・井原俊也氏


感謝と追悼のことば

1963524日-202271日)

去る7月1日に長崎の福岡俘虜収容所第14分所追悼記念碑建立委員会の事務局長・井原俊也氏が逝去されました。59歳という若さで私たちのもとから旅立たれた氏には、もっとやりたいことがたくさんあっただろうと心が痛みます。

井原氏は父親である故・井原東洋一氏(2019年没。享年83歳)とともに地元長崎を中心に平和活動に力を注いで来られました。東洋一氏は被爆者一世として、同じ被爆者を含む戦争被害者のために長年精力的な活動をされ、長崎県被爆者手帳友の会会長として核廃絶運動に大きな功績を残されました。オランダ関係では香焼にあった福岡俘虜収容所第2分所の追悼慰霊碑建立プロジェクトの中心人物だった方です。

俊也氏は友の会事務局長役を担い、また第2分所と第14分所双方のプロジェクト運営に尽力されました。さらに数多くの映画や、第2分所の捕虜だった方の息子アンドレ・スクラム氏が出版した「ヨハンの物語」を使って、反戦と非核のための啓蒙活動を繰り広げてくださっていました。井原東洋一氏と俊也氏が「ヨハンの物語」を紹介する場面がニュースに取り上げられましたので、そのリンクをここに添付します。

井原俊也氏のこれまでの貢献、特に俘虜関係者たちのためのご尽力に対し、ここにオランダ捕虜関係者全員から、改めて心から尊敬と感謝を捧げ、ご冥福をお祈りいたします。

井原氏のご遺族、知人の皆様に対し、ここに謹んでお悔やみ申し上げます。ご葬儀にあたりましては関係者からの追悼の意を込め、お花を贈らせていただきました。

少し前にこの俊也氏と父・東洋一氏の志を継ごうと、兄・和洋(かずひろ)氏が故郷長崎に戻って来られたと聞き及んでおります。彼の存在は私たち平和活動を続ける者たちの大きな力添えとなることでしょう。和洋氏の決意に対しましても、深く感謝申し上げます。

在オランダ・長崎記念碑財団

ロブ・シュカウテン、ルード・ヴァン・クラーイ

キズナ委員会

綿貫葉子、グレゴー・ウィッテヴェーン

Nieuwsbrief mei 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van een nieuwe datum, zaterdag 3 september 2022, waarop wij de officiële ceremoniële onthulling zouden laten plaatsvinden.

Covid 19

De laatste ontwikkelingen voor het reisadvies Japan is weliswaar dat het grootste deel van Japan ‘groen’ is, echter toeristen worden niet toegelaten. De verwachting is wel dat de komende tijd er mondjesmaat buitenlandse gasten worden toegelaten met een vereist visum.

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we helaas, door bovengenoemde blijvende onzekerheid, moeten besluiten om wederom (helaas voor de 3e keer), de onthulling van het monument niet te laten doorgaan. Wij snappen dat dit voor velen weer een grote teleurstelling is. Derhalve hebben wij besloten, eerst een nieuwe datum te plannen nadat Japan weer toeristen toelaat, zodat we hopelijk dan voldoende zekerheid hebben, dat we naar Japan kunnen reizen.    

Uiteraard zitten wij niet stil.

In april j.l. heeft Yoko Huijs, van het Kizuna comité, een ontmoeting gehad met de heer Taue, burgemeester van Nagasaki, samen met het Japanse comité, om onze plannen voor de officiële ceremoniële onthulling uitgebreid te bespreken. Dit was een zeer constructief gesprek. Tevens is de burgemeester uitgenodigd om bij de officiële ceremonie aanwezig te zijn. Daarna zijn er bloemen gelegd bij het monument met een korte herdenking, waarvoor onze hartelijke dank.

Draaiboek onthulling monument

Als bestuur zijn we volop doende met het vormgeven van het draaiboek voor de onthulling monument. Met de onmisbare steun van het Japanse Comité hadden we al opties genomen op enkele locaties. Helaas moeten we deze nu ook annuleren en gaan we weer verder met het draaiboek, zodra we een nieuwe (4e) datum voor de onthulling gepland hebben.

Flyer monument

Ook heeft de heer Hirano, van het Japanse comité, in overleg met de Stichting en Kizuna, 10.000 flyers van het monument met het verhaal achter Fukuoka POW Kamp 14B laten drukken en deze zijn/worden uitgedeeld onder de studenten en belangstellenden van Nagasaki. Hiermee blijft het verhaal levend voor de volgende generaties. Uiteraard hebben wij, als Stichting, ook de beschikking over deze flyers. Wilt u ook een flyer ontvangen, laat het ons dan even weten.

Informatie

Ook zijn inmiddels door ons, alle verdere betrokkenen, zoals de Japanse ambassadeur in Nederland en ook al onze funders van het monument, geinformeeerd over ons besluit. 

Website: http://fukuoka14b                                                                                          

De belangstelling voor de website is erg groot, wereldwijd loggen veel mensen in op de website. Dat is natuurlijk zeer positief.

Inmiddels heeft zich Tjally Richardson, dochter van Jacobus (Koos) van Houten gemeld bij ons. Deze nabestaande is blij verrast met het monument en onze plannen over de onthulling hiervan. Ook zij schrijft een testimonium over haar vader, welke we dan zullen plaatsen op de website.

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer  gepubliceerd worden op de website, zodat eenieder op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter May 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you of a new date, Saturday September 3, 2022, on which we would have the official ceremonial unveiling.

COVID-19

The latest developments for the Japan travel advice is that most of Japan is ‘green’, but tourists are not allowed. It is expected that in the near future foreign guests will be admitted with a required visa.

In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese committee and Kizuna committee, we unfortunately had to decide, due to the above-mentioned lasting uncertainty, not to let the unveiling of the monument take place again (unfortunately for the 3rd time). We understand that this is a big disappointment for many. Therefore we have decided to plan a new date first after Japan allows tourists again, so that hopefully we have enough certainty that we can travel to Japan.

Of course we don’t sit still.

In April last Yoko Huijs, of the Kizuna Committee, met Mr. Taue, Mayor of Nagasaki, along with the Japanese Committee, to discuss in detail our plans for the official ceremonial unveiling. This was a very constructive conversation. The mayor has also been invited to attend the official ceremony. After that, flowers were laid at the monument with a short commemoration, for which we thank you very much.

Script unveiling monument

As a board, we are busy designing the script for the unveiling of the monument. With the indispensable support of the Japanese Committee, we had already taken options in a few locations. Unfortunately, we now also have to cancel it and we will continue with the script as soon as we have planned a new (4th) date for the unveiling.

flyer monument

Also, Mr. Hirano, of the Japanese committee, in consultation with the Foundation and Kizuna, had 10,000 flyers of the monument with the story behind Fukuoka POW Camp 14B printed and distributed among the students and interested parties of Nagasaki. This keeps the story alive for future generations. Of course we, as a foundation, also have access to these flyers. If you would also like to receive a flyer, please let us know.

Information

We, all other parties involved, such as the Japanese ambassador in the Netherlands and all our funders of the monument have now also been informed about our decision.

Website: http://fukuoka14b

The interest in the website is very high, many people worldwide log on to the website. That is of course very positive.

In the meantime Tjally Richardson, daughter of Jacobus (Koos) van Houten has reported to us. This relative is pleasantly surprised with the monument and our plans for its unveiling. She also writes a testimonial about her father, which we will then place on the website.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief januari 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Allereerst willen wij u allen een gezond, gelukkig en hoopvol 2022 wensen. Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de voltooiing van het monument Fukuoka 14b op 4 mei 2021 en de daaraan gekoppelde voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Vanwege de aanhoudende Coronacrisis, konden wij helaas en wederom er met z’n allen, niet bij zijn.

Volgens Japans gebruik was er een kleinschalige voltooiingsceremonie, georganiseerd door het Japanse comité. Nadien hebben wij via een Zoom meeting aan het Japanse comité en alle vrijwilligers onze dank overgebracht met het fantastische resultaat.

In oktober j.l. is er overleg geweest met het bestuur van de Stichting en het Kizuna comité over een nieuw vast te stellen datum voor de officiële ceremoniële onthulling van het monument. Samen en in nauw overleg met het Japanse Comité zijn we uitgekomen op zaterdag 3 september 2022.  

Ook is er nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan. We zijn op dit moment ook druk doende om invulling te geven aan het draaiboek voor de officiële ceremoniële onthulling.

Met de huidige regels (Covid-19) mogen er maximaal 60 bezoekers aanwezig zijn bij de onthulling. Voor diegene die al hebben laten weten hierbij aanwezig te willen zijn, is er nu al de gelegenheid om een hotelkamer te boeken in Nagasaki, welke bijvoorbeeld via Booking.com zonder kosten geannuleerd kan worden, mocht het onverhoopt toch weer niet doorgaan.

We hopen oprecht dat we met velen en met trots, het monument Fukuoka 14b op 3 september 2022 officieel ceremonieel mogen onthullen.

De datum 3 september 2022 hebben we ook gecommuniceerd met de organisatie van monument Kamp Fukuoka 2, die een week later hun ceremonie gepland hebben. Mocht het allemaal doorgang kunnen vinden, dan zullen zij ook het monument Fukuoka 14b gaan bezoeken met een bloemlegging.

Website:

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de voltooiingsceremonie van het monument, welke op 4 mei 2021 (dodenherdenking in Nederland) heeft plaatsgevonden in Nagasaki. Hierbij was de pers massaal aanwezig en is dit in een speciale nieuwsuitzending van NHK television uitgezonden. Hou vooral onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij,

met vriendelijke groet, Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter Januari 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

First of all, we would like to wish you all a healthy, happy and hopeful 2022.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the completion of the Fukuoka 14b monument on May 4, 2021 and the related completion ceremony, organized by the Japanese committee. Due to the ongoing Corona crisis, unfortunately and again we were all unable to be there.

According to Japanese custom, there was a small-scale completion ceremony organized by the Japanese committee. Afterwards, we conveyed our thanks to the Japanese committee and all volunteers via a Zoom meeting with the fantastic result.

In October last there has been consultation with the board of the Foundation and the Kizuna committee about a new date to be set for the official ceremonial unveiling of the monument. Together and in close consultation with the Japanese Committee, we set the date at Saturday September 3, 2022.

There is also close consultation with the Dutch Embassy in Japan. We are also currently busy finalizing the script for the official ceremonial unveiling.

With the current rules (Covid-19), a maximum of 60 visitors may be present at the unveiling. For those who have already indicated that they want to attend, there is already the opportunity to book a hotel room in Nagasaki, which can be canceled without costs via Booking.com, for example, in the unlikely event that it does not take place again.

We sincerely hope that we will be able to officially unveil the Fukuoka 14b monument on September 3, 2022 with great pride.

We also communicated the date September 3, 2022 with the organization of monument Kamp Fukuoka 2, who planned their ceremony a week later. If it all goes ahead, they will also visit the Fukuoka 14b monument with a flower laying.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find photos and videos of the completion ceremony of the monument, which took place on May 4, 2021 (remembrance day in the Netherlands) in Nagasaki. The press was present en masse and this was broadcast in a special news broadcast by NHK television. Please keep an eye on our website for the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki Foundation, we remain,

Kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Nieuwsbrief april 2021, Stichting monument Nagasaki

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Nagasaki:

We zijn zeer verheugd dat we u kunnen mededelen dat op maandag 12 april j.l. gestart is met de bouw van het monument voor alle krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14b te Nagasaki.

Wat 6 jaar geleden begon als een idee, is nu werkelijkheid geworden en de eerste spade is in de grond geplaatst.

Trots en oprecht dankbaar zijn wij op allen, die zich met hart en ziel hebben ingezet om dit monument mogelijk te maken.

In onze nieuwsbrief van januari j.l. hebben wij aangegeven dat op 4 mei 2021 het monument gereed zal zijn. Door de aanhoudende Coronacrisis, kunnen we dit helaas niet groots vieren, maar zal er een kleinschalige voltooiingsceremonie worden gehouden. Wij wilden proberen om hiervan een livestream verbinding op te zetten, zodat deze online te volgen zou zijn. Echter door het grote tijdsverschil tussen Japan en Nederland, is dit helaas niet mogelijk. Ons alternatief is dat er een video en foto’s worden gemaakt en dat die, direct na de voltooiingsceremonie, naar ons opgestuurd gaan worden. Via de website http://Fukuoka14b.org zullen deze beelden dan te zien zijn.

We hebben nog geen zicht wanneer de officiële ceremoniële onthulling van het monument kan plaatsvinden in verband met COVID-19. Hierover hebben we nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Tokyo. Onze voorzichtige nieuwe planning is september 2022. Voor diegene die hier graag bij aanwezig willen zijn, hebben nu ruimschoots de tijd om zich voor te bereiden op het plannen van deze reis en ceremonie. Als er meer informatie beschikbaar komt over mogelijkheden van boeken van vluchten en hotels, laten we het u zo spoedig mogelijk weten.

Website:                                                                                               

Op de website http://Fukuoka14b.org staan onder de button monument / nieuws, de foto’s en video’s van de start van de bouw van het monument, welke op 12 april j.l. heeft plaatsgevonden. Ook de nieuwsuitzending van NHK television, over deze gebeurtenis, staat op de site. Geweldig om te zien hoe het Japanse comité met alle vrijwilligers hieraan gewerkt hebben. Een fantastische joint venture tussen Japan en Nederland.

Inmiddels zijn wij bezig om de website verder aan te passen. Ook de bovenstaande informatie over de voltooiingsceremonie van het monument zal via de website gecommuniceerd worden. Hou vooral de website in de gaten over het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij met vriendelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij

Newsletter April 2021 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Nagasaki monument and the website http://Fukuoka14b.org

Nagasaki Memorial:

We are pleased to inform you that on Monday, April 12, 2017 The construction of the memorial for the prisoners of war of camp Fukuoka 14b in Nagasaki has started.

What started as an idea 6 years ago has now become reality and the first spade has been placed in the ground.

We are proud and grateful of all who have put their heart and soul to make this possible.

In our January newsletter we indicated that the monument will be erected on May 4 and that a small, modest ceremony will take place due to the Corona crisis. We would try to set up a live stream connection of this, so that it could be followed online. However, due to the large time difference and agreements of the Japanese committee, this is unfortunately not possible. Instead, video and photo recordings will be made and sent to us. These images will be available on the website.

As for the official unveiling of the monument, we do not yet have any insight into this in connection with COVID-19. As soon as we get the green light from the Dutch Embassy in Tokyo, we will schedule a new date. In all likelihood sometime in September 2022. For those who would like to attend, can now amply prepare for this trip and ceremony. We will indicate well in advance what this will look like with the flights and with the booking of the hotels.

Website:

On the website http://Fukuoka14b.org, under the button monument / news, you can find the photos and videos of the start of the construction of the monument, which took place on April 12th. The NHK television news broadcast about this event can also be found on the site. Great to see how the Japanese committee worked on this with all volunteers. A fantastic joint venture between Japan and the Netherlands.

We are now working on further adapting the website. The above information about the completion ceremony of the monument will also be communicated via the website. Keep an eye on the website for the latest news. If you have any ideas or suggestions for the website, please let us know.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki foundation, we stay with kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)