Nieuwsbrief juni/juli 2023

Nieuwsbrief juni/juli 2023

(English version below)

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website https://fukuoka14b.org/

Monument Fukuoka 14b te Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent het monument.

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat, in het bijzijn van nabestaanden, afgevaardigden en Defensie Attachés van de Australische-, Amerikaanse-, Britse- en Nederlandse Ambassades, de gemeente Nagasaki, het Japanse Comité, het Kizuna Comité, POW Research Network Japan, Bestuur Stichting Monument Nagasaki, studenten van de Universiteit van Nagasaki en vele belangstellenden, het Monument voor de krijgsgevangenen van kamp Fukuoka14b en hun nabestaanden,

officieel ceremonieel is onthuld op zaterdag 13 mei 2023

Het was een prachtige, memorabele en emotionele ceremonie bij het monument. Na afloop van de ceremonie bij het monument, was er een voortzetting ceremonie in het A-bom museum, met vele indrukwekkende speeches. En om 11.02 uur was er een moment stilte. Hierna was er een receptie en lunch, welke mede werd aangeboden door de Nederlandse Ambassade in Tokyo, waarvoor onze hartelijke dank.

Ook de muzikale omlijsting door het koor van studenten en de band Love and Peace maakte het geheel meer dan compleet.

Het was een zeer indrukwekkende ceremonie c.q. dag, welke tot in de perfectie was geregeld en verzorgd door het Japanse Comité. We willen het Japanse Comité hartelijk danken voor hun enorme inzet bij het tot stand komen van het monument en de perfecte organisatie van de ceremonie. Chapeau…..

Ook onze dank en waardering gaat uit naar onze ‘steun en toeverlaat’ Yoko Huijs en naar Ruud van Kraaij voor zijn inzet als secretaris en penningmeester.

Media:

Ook de media uit binnen- en buitenland waren vertegenwoordigd en hebben op gepaste en respectvolle wijze verslag uitgebracht van de ceremonie in diverse kranten (o.a. in Trouw), online nieuws sites en televisie. Waarvoor onze dank.

Documentaire:

Onze dank gaat ook uit naar Michel Daëron en zijn team, die met passie, geduld en toewijding, enorm veel shots hebben gemaakt van dit project. Wij hopen dat mede hierdoor er een fantastische documentaire uit voort zal komen.

Jaarlijkse herdenking:

Het Japanse Comité heeft kenbaar gemaakt, dat elk jaar op de tweede zaterdag in mei, een kleine ingetogen ceremonie zal plaats vinden bij het monument.

Ook gaan we nadenken hoe we vorm kunnen gaan geven aan de grotere herdenkingen, bijvoorbeeld in 2025 bij de 80-jarige herdenking van het vallen van de atoombom.

Tijdens het werkbezoek aan de Nederlandse Ambassade in Tokyo, waar we gesproken hebben met Peter van der Vliet, Ambassadeur, Theo Peters, Deputy Head of Mission en Bas Valckx, Public Diplomacy, Political and Cultural Affairs, over

de onthulling van de 13e mei j.l, hebben we ook gesproken over de toekomst van het monument, onderhoud en ceremonies en nog andere initiatieven.

In een volgende nieuwsbrief komen we hier nader op terug.

Website:  Front Page – Fukuoka 14b

Uiteraard hebben wij uitgebreid verslag gedaan van de officiële ceremoniële onthulling van het monument. Onder de webpagina bij de tab monument / onthulling is een speciale pagina aangemaakt met o.a. informatie, foto’s en filmpjes van de onthulling en ceremonie op 13 mei 2023. Binnenkort zal er weer een nadere update plaatsvinden van de website.

Op de website staan inmiddels 14 indrukwekkende testimoniums van krijgsgevangen. We doen hierbij opnieuw een oproep aan nabestaanden om een testimonium te schrijven over hun vader en/of opa. Als u er vragen over heeft en/of hulp hierbij wenst, neem dan gerust contact op met Rob of Ruud.

Heeft u nog andere ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle overige belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter June 2023 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

Monument Fukuoka 14b in Nagasaki:

In our previous newsletter we have already informed you about the latest developments regarding the monument.

We are proud to announce that, in the presence of relatives, Delegates and Defense Attachés of the Australian-American-British and Dutch Embassies, the Municipality of Nagasaki, the Japan Committee, the Kizuna Committee, POW Research Network Japan, Nagasaki Monument Foundation , students of Nagasaki University and many interested parties, the Monument to the POWs of Camp Fukuoka14b and their relatives,

officially ceremonially unveiled on Saturday, May 13, 2023

It was a beautiful, memorable and emotional ceremony at the monument. After the ceremony at the monument, there was a continuation ceremony at the A-bomb museum, with many impressive speeches. And at 11:02 am there was a moment of silence. After this there was a reception and lunch, which was also offered by the Dutch Embassy in Tokyo, for which we thank them very much.

The musical accompaniment by the choir of students and the band Love and Peace also made the whole more than complete.

It was a very impressive ceremony and day, which was arranged  to perfection by the Japanese Committee. We would like to thank the Japanese Committee for their enormous effort in the realization of the monument and the perfect organization of the ceremony. Chapeau…..

Our thanks and appreciation also go to our ‘support and aid Yoko Huijs and to Ruud van Kraaij for his efforts as secretary and treasurer.

Media:

The media from the Netherlands and abroad were also represented and reported appropriately and respectfully on the ceremony in various newspapers (including Trouw), online news sites and television. For which we thank you.

Documentary:

Our thanks also go to Michel Daëron and his team, who have made a lot of shots of this project with passion, patience and dedication. We hope that this will result in a fantastic documentary.

Annual Commemoration:

The Japanese Committee has announced that every year on the second Saturday in May, a small, modest ceremony will take place at the monument. We will also consider how we can shape the larger commemorations, for example in 2025 at the 80th anniversary of the dropping of the atom bomb.

During the working visit to the Dutch Embassy in Tokyo, where we spoke with Peter van der Vliet, Ambassador, Theo Peters, Deputy Head of Mission and Bas Valckx, Public Diplomacy, Political and Cultural Affairs, about the unveiling of May 13th, we also discussed the future of the monument, maintenance and ceremonies and other initiatives. We will return to this in more detail in a future newsletter.

Website:

Of course we have extensively reported on the official ceremonial unveiling of the monument. A special page has been created under the webpage under the tab monument / unveiling, including information, photos and videos of the unveiling and ceremony on May 13, 2023. There will be a further update of the website soon.

The website now contains 14 impressive testimonials from prisoners of war. We hereby again appeal to relatives to write a testimonial about their father and/or grandfather. If you have any questions and/or need help with this, please feel free to contact Rob or Ruud. If you have any other ideas or suggestions for our website, please let us know. In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on our website, so that all other interested parties are kept informed of the latest news.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

With kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraai

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)