Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

(English version below)

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Allereerst willen wij u een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website https://fukuoka14b.org/

Monument Fukuoka 14b te Nagasaki:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de officiële ceremoniële onthulling van het monument, welke gepland staat op zaterdag 13 mei a.s. Deze datum staat nu definitief vast.

Covid 19
De laatste ontwikkelingen van het reisadvies voor Japan van Buitenlandse Zaken, is dat Japan voor het grootste deel ‘groen’ is, wat betekent dat toeristen weer worden toegelaten. Er zijn wel inreisvoorwaarden ingesteld, welke u kunt vinden op de website of app van Buitenlandse Zaken.

Draaiboek
In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we, naar aanleiding van ons laatste overleg, een voorlopige versie van het draaiboek opgesteld. Deze gaat via Yoko Huijs naar het Japanse comité in Nagasaki. Zij gaan verder beoordelen in hoeverre dit draaiboek past in hun schema en dat van alle verdere betrokkenen in Nagasaki, zoals de Gemeente en het Atoombommuseum. Zodra het draaiboek gereed en goedgekeurd is, krijgt u het programma.

Uitnodiging
Hierbij nodigen we u van harte uit, om bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn. We hopen op uw aanwezigheid bij de ceremoniële onthulling en aansluitend bij de receptie. We hopen op vele aanmeldingen. Helaas moeten we u wel mededelen dat de reis- en verblijfkosten hiervoor dan voor uw eigen rekening komen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u ons laten weten of u aanwezig kunt zijn, en zo ja, met hoeveel personen.

Ook zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van de Nederlandse-, Australische, Amerikaanse en Britse Ambassades. De heer Taue, burgemeester van Nagasaki is ook  uitgenodigd.

Een aantal nabestaanden, waaronder Annette Speijers, hebben zich al gemeld en tickets en hotels geboekt. Annette wil op 15 mei a.s. het Mizumaki monument gaan bezoeken, waar haar opa genoemd staat. Zij reist alleen en zij heeft een auto gehuurd om dat monument te bezoeken. Heeft u interesse om met haar mee te willen gaan, dan zijn er zijn 3 plekken vrij. Zie website

Mizumaki, Het Kruismonument – Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei

Documentaire
Wij zijn zeer vereerd dat een Franse documentairemaker, waar wij al enige tijd mee in gesprek zijn, een documentaire gaat maken over het monument, de voorgeschiedenis en een aantal betrokkenen. Wij hopen dat deze documentaire zal bijdragen aan het totaalplaatje van het monument en alles wat daar mee samenhangt.

Website:  Front Page – Fukuoka 14b
Wij zijn trots en vereerd, dat door het lanceren van onze website, er een boek is gepubliceerd door Renee Belloni over haar vader Claude (Boy) Belloni, getiteld:  ‘De zon in zijn ogen’. Een zeer inspirerend boek welke o.a. te verkrijgen is bij Bol.com

Zie website:
De zon in zijn ogen, Renée Belloni | 9789083247014 | Boeken | bol.com

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij


Newsletter January 2023 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

First of all, we would like to wish you a prosperous, healthy and happy New Year.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the monument Fukuoka 14b in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Memorial Fukuoka 14b Nagasaki:
In our previous newsletter we have already informed you about the latest developments regarding the official ceremonial unveiling of the monument, which is scheduled for Saturday, May 13. This date is now definitive.

COVID-19.
The latest developments in the travel advice for Japan from the Ministry of Foreign Affairs is that Japan is largely ‘green’, which means that tourists are allowed back in. Entry conditions have been set, which you can find on the Foreign Affairs website or app.

Script
In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese Committee and the Kizuna Committee, we have drawn up a provisional version of the scenario following our last consultation. This goes via Yoko Huijs to the Japanese committee in Nagasaki. They will further assess the extent to which this scenario fits into their schedule and that of all other parties involved in Nagasaki, such as the Municipality and the Atomic Bomb Museum. As soon as the scenario is ready and approved, you will receive the program.

Invitation
We hereby cordially invite you to be present at this special event. We hope for your presence at the ceremonial unveiling and subsequent reception. We hope for many registrations. Unfortunately, we have to inform you that the travel and accommodation costs for this will be for your own account. Your presence is highly appreciated. Please let us know if you can attend, and if so, with how many people.

Representatives from the Dutch, Australian, American and British Embassies will also be present. Mr. Taue, Mayor of Nagasaki is also invited.

A number of relatives, including Annette Speijers, have already reported and booked tickets and hotels. Annette wants to visit the Mizumaki monument on May 15, where her grandfather is mentioned. She travels alone and has rented a car to visit that monument. If you are interested in going with her, there are 3 places available. See website

Mizumaki, Het Kruismonument – Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei

Documentary
We are very honored that a French documentary maker, with whom we have been talking for some time, will make a documentary about the monument, its history and a number of people involved. We hope that this documentary will contribute to the overall picture of the monument and everything related to it.

Website: Front Page – Fukuoka 14b
We are proud and honored that by launching the website, a book has been published by Renee Belloni about her father Claude (Boy) Belloni, titled: The sun in his eyes.

A very inspiring book which is available at Bol.com

See website: De zon in zijn ogen, Renée Belloni | 9789083247014 | Boeken | bol.com

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)