Januari 2021, Nieuwsbrief Stichting monument Nagasaki

Januari 2021, Nieuwsbrief Stichting monument Nagasaki

Beste nabestaanden en belangstellenden,

Allereerst willen wij u allen een voorspoedig, én vooral een gezond 2021 wensen.                                                                                                                               

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Nagasaki en de website http://fukuoka14b.org 

Monument Nagasaki:

Het bestuur heeft veelvuldig contact en overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan over de ceremoniële onthulling van het monument, welke gepland staat op 4 mei 2021.                                                                                         

Momenteel heeft de Japanse overheid de inreisbeperkingen weer verder aangescherpt en er komt zelfs een afkondiging van de noodtoestand. Waarschijnlijk zijn er dus in mei a.s. nog steeds veel beperkingen, dat maakt dat de ceremoniële onthulling van het monument moeilijk tot onmogelijk zal zijn. Daarom is besloten om de ceremoniële onthulling wederom uit te stellen.

Als bestuur begrijpen wij dat dit wederom een enorme teleurstelling is voor velen die graag hierbij aanwezig zouden zijn. 

Desalniettemin hebben we ook goed nieuws te melden. Zoals het er nu naar uit ziet zal het monument er toch staan op 4 mei a.s. Volgens Japanse traditie, zal er op die dag een ‘inzegening’ plaatsvinden van het monument. 

In overleg met het Japanse Comité en het Kizuna Comité hier in Nederland, willen wij proberen, middels een livestreamverbinding, hier getuigen van te kunnen zijn.                                                                                                                              

Zodra wij weten via welk medium dit plaats zal vinden, zullen wij u hierover berichten.

Omdat wij de officiële ceremoniële onthulling nu helaas 2x hebben moesten uitstellen, wachten wij met het plannen van een nieuwe datum. Als er zicht is op mogelijkheden van inreizen naar Japan, zullen we in overleg met alle partijen een nieuwe datum gaan plannen.

Website:                                                                                                                                      

Sinds het online gaan van onze website http://fukuoka14b.org op 9 augustus 2020, is deze al wereldwijd door meer dan 10.000 bezoekers bekeken. Vele positieve berichten hierover hebben wij mogen ontvangen, waar wij ontzettend blij mee zijn. Inmiddels zijn wij bezig om de website verder aan te passen en te verbeteren. Ook de bovenstaande informatie over planning onthulling monument zal via de website gecommuniceerd worden. Hou vooral de website in de gaten voor het laatste nieuws.  Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Namens het bestuur van de stichting Monument Nagasaki, verblijven wij met vriendelijke groet,

Rob Schouten en Ruud van Kraaij

January 2021, Newsletter Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives and interested parties, First of all, we want to wish you all a prosperous and above all a healthy 2021.

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Nagasaki monument and the website http://fukuoka14b.org Nagasaki

Memorial:

The board has frequent contact and consultation with the Dutch Embassy in Japan about the ceremonial unveiling of the monument, which is scheduled for May 4, 2021. Currently, the Japanese government has further tightened the entry restrictions and there will even be a declaration of a state of emergency. So there will probably still be many restrictions in May, which means that the ceremonial unveiling of the monument will be difficult or impossible.

That is why it was decided to postpone the ceremonial unveiling again. As a board we understand that this is again a huge disappointment for many who would like to be present.

Nevertheless, we also have good news to report. As it now looks like, the monument will be there on May 4, 2021. According to Japanese tradition, there will be a “dedication” of the monument on that day. In consultation with the Japanese Committee and the Kizuna Committee here in the Netherlands, we want to try to witness this through a live stream connection. As soon as we know through which medium this will take place, we will inform you about this.

Because we have now unfortunately had to postpone the official ceremonial unveiling 2x, we are waiting to schedule a new date. If there is a view of the possibilities of entering Japan, we will plan a new date in consultation with all parties.

Website:

Since our website http://fukuoka14b.org went online on August 9, 2020, it has already been viewed by more than 10,000 visitors worldwide. We have received many positive reports about this, which we are very happy with. We are now working on further adapting and improving the website. The above information about planning unveiling monument will also be communicated via the website. Keep an eye on the website for the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, please let us know.

On behalf of the board of the Monument Nagasaki Foundation, we stay with kind regards,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)