Nieuwsbrief oktober 2022

Geachte nabestaanden, alle betrokkenen en belangstellenden,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent het monument Fukuoka 14b te Nagasaki en de website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de restricties welke Japan in acht neemt, aangaande het toelaten van toeristen en de daarbij geldende reisdocumenten.

Covid 19

De laatste ontwikkelingen van het reisadvies voor Japan van Buitenlandse Zaken, is dat Japan voor het grootste deel ‘groen’ is, wat betekent dat toeristen weer worden toegelaten. Er zijn wel inreisvoorwaarden ingesteld, welke u kunt vinden op de website of app van Buitenlandse Zaken.

Nieuwe datum

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Japan, het Japanse comité en Kizuna comité hebben we naar aanleiding van dit goede nieuws, besloten om een nieuwe datum te plannen voor de officiële onthulling en wel op zaterdag 13 mei 2023. Binnenkort komt het bestuur van de stichting en het Kizuna comité weer samen om over de invulling en verdere details te vergaderen en het draaiboek te updaten. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.   

Bezoek Ambassadeur aan monumenten

10 september  j.l. heeft de Nederlandse Ambassadeur, de heer Peter van der Vliet, een krans gelegd bij het monument van Kamp 14 en Kamp 2. Yoko Huijs, van het Kizuna comité, heeft een ontmoeting met hem gehad, samen met het Japanse comité. De Ambassadeur heeft een lunch aangeboden om hen te bedanken voor hun inzet.

Toekomst monument               

Yoko heeft, tijdens haar verblijf met haar gezin in Japan, gesproken met het Japanse comité over de toekomst van het monument. Met name het betrekken van de jonge generatie bij dit project. Wij hebben voorgesteld om het monument te laten adopteren door studenten van de universiteit van Nagasaki. Deze optie is meegenomen in het overleg. Wordt vervolgt.

Website: http://fukuoka14b
Inmiddels heeft Tjally Richardson, dochter van Jacobus (Koos) van Houten, het testimonium van haar vader aan de stichting aangeboden, welke wij toegevoegd hebben op onze website (onder het tabblad ‘krijgsgevangenen’). Tjally, onze hartelijke dank voor het opstellen van dit testimonium.

Naast dat we deze nieuwsbrief digitaal versturen, zal deze ook weer gepubliceerd worden op onze website, zodat alle belangstellenden op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Heeft u nog ideeën of suggesties voor onze website, dan horen wij dat uiteraard graag. 

Bestuur van de stichting Monument Nagasaki,

Met hartelijke groet,
Rob Schouten en Ruud van KraaijNewsletter Oktober 2022 Nagasaki Memorial Foundation

Dear relatives, all involved and interested parties,

We would like to inform you about the current state of affairs regarding the Fukuoka 14b monument in Nagasaki and the website http://Fukuoka14b.org

Monument Fukuoka 14b Nagasaki:

In our previous newsletter we already informed you about the latest developments regarding the restrictions that Japan observes regarding the admission of tourists and the applicable travel documents.

COVID-19

The latest developments in the travel advice for Japan from the Ministry of Foreign Affairs is that Japan is for the most part ‘green’, which means that tourists will be allowed again. Entry conditions have been set, which you can find on the Foreign Affairs website or app.

New date

In close consultation with the Dutch Embassy in Japan, the Japanese committee and Kizuna committee, we have decided in response to this good news to plan a new date for the official unveiling on Saturday 13 May 2023. The board of the foundation and the Kizuna committee together again to discuss the implementation and further details and to update the script. We will of course keep you informed of developments.

Visit Ambassador to Monuments

September 10th. the Dutch Ambassador, Mr. Peter van der Vliet, laid a wreath at the monument of Camp 14 and Camp 2. Yoko Huijs, of the Kizuna committee, met him, together with the Japanese committee. The Ambassador offered a lunch to thank them for their efforts.

Future monument

During her stay with her family in Japan, Yoko spoke with the Japanese committee about the future of the monument. In particular, involving the young generation in this project. We have proposed that the monument be adopted by students from the University of Nagasaki. This option has been included in the consultation. To be continued.  

Website: http://fukuoka14b.org

In the meantime, Tjally Richardson, daughter of Jacobus (Koos) van Houten, has presented her father’s testimonial to the foundation, which we have added to our website (under the ‘prisoners of war’ tab). Tjally, thank you very much for preparing this testimonial.

In addition to sending this newsletter digitally, it will also be published on the website, so that everyone is kept informed of the latest news.

If you have any ideas or suggestions for the website, we’d love to hear from you.

Board of the Monument Nagasaki Foundation,

Yours faithfully,

Rob Schouten and Ruud van Kraaij

Vertaling door Google translate (deze vertaling klopt niet 100% met de taal van het land)